Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením evropského parlamentu a komise (EU) č. 2016/678 o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje spravujeme vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. 

Tento dokument bude pravidelně aktualizován. 

Údaje o správci

Správcem vašich osobních údajů jsou společnosti Evektor,spol. s r.o. a Evektor-Aerotechnik, a.s., kterým jste údaje poskytli nebo které je o vás získaly k naplnění jednoho nebo více účelů. V případech, kdy sbíráme osobní údaje v souvislosti s vaší komunikací nebo návštěvou, jste o jejich využití vždy informováni. 

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Kontaktním místem pro společnost Evektor spol. s r.o. je centrála v Kunovicích, na adrese Letecká 1008, PSČ 686 04, můžete rovněž využít elektronickou komunikaci na mailové adrese evektor@evektor.cz nebo telefonní číslo +420 572 537 111.

Kontaktním místem pro společnost Evektor-Aerotechnik, a.s., je provozovna v Kunovicích na adrese Letecká 1384, PSČ 686 04, můžete rovněž využít elektronickou komunikaci na mailové adrese aerotechnik@evektor.cz nebo telefonní číslo +420 572 537 323. 

Zpracovávané údaje

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnost a chránili své oprávněné zájmy. 

Údaje shromažďujeme především o uživatelích našich produktů a služeb, včetně potenciálních klientů, kteří se o naše služby zajímají nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle povahy situace zpracováváme údaje například o zákaznících, kontaktních osobách firem včetně jejich pověřených zaměstnanců, o skutečných majitelích firem i oprávněných osobách.

Účel zpracovávaných dat

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel - např. abychom mohli poskytovat danou službu. Typicky jde o identifikaci vaší osoby. Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví řada právních předpisů.

Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak naší společnosti, tak i třetích osob. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. 

Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

Údaje předáváme mimo společnosti Evektor spol. s r.o. a Evektor-Aerotechnik, a.s. pouze, pokud nás o to požádáte nebo to zakotvuje právní předpis, případně pokud je to nezbytné k zajištění služby a jen tehdy, je-li to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše. Dbáme, aby externí subjekt v dané oblasti disponoval nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní a vaše údaje byly zpracovávány spolupracujícími distributory a dodavateli, od kterých je vyžadováno smluvní zajištění zachování důvěrnosti.

Zachování práv

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, na přenos, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva uplatníte bez jejich omezení.