Všeobecné obchodní podmínky

 Obchodní podmínky poskytování služeb společnosti

EVEKTOR, spol. s r. o.

 platné od 1. 2. 2021


 

1.           Platnost obchodních podmínek

 1.1        Předmět, obsah. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky poskytování Služeb společnosti EVEKTOR, spol. s r. o. jako Objednateli (dále jen „Obchodní podmínky“) a jsou součástí Smluv a jejich dodatků uzavíraných mezi Objednatelem a Dodavatelem.

 

2.           Definice některých pojmů

2.1      Dodavatel.  Dodavatelem se v těchto Obchodních podmínkách rozumí osoba takto označená na Objednávce a/nebo Smlouvě uzavřené postupem dle ust. 3.1 těchto obchodních podmínek.

2.2      Doručení. Doručením dle těchto Obchodních podmínek se rozumí doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo doručení do datové schránky, případně též osobní doručení. Není-li uvedeno výslovně jinak, platí, že veškerá oznámení dle těchto Obchodních podmínek musí být písemná a doručena některým ze způsobů uvedených v první větě tohoto ustanovení.

2.3      Lhůty. Není-li uvedeno výslovně jinak, platí, že lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech.

2.4      Objednatel. Objednatelem se v těchto Obchodních podmínkách rozumí vždy společnost EVEKTOR, spol. s r. o. se sídlem Kunovice, Letecká 1008, PSČ 686 04, IČ 163 61 733, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce 2616, a to vždy podle konkrétního ustanovení na objednávce a/nebo Smlouvě uzavřené postupem dle ust. 3.1 těchto Obchodních podmínek.

2.5      Podstatné porušení povinností. Za podstatné porušení povinností stanovených Smlouvou, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, se považuje zejména:

a)        prodlení se splněním povinnosti včas a řádně poskytnout Služby Objednateli;

b)        prodlení se splněním povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady Služeb;

c)        porušení práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví dle ust. 13 Obchodních podmínek.

2.6      Smlouva. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytnutí Služeb uzavřená dle části 3 těchto Obchodních podmínek.

2.7      Smluvní pokuty. Veškeré smluvní pokuty dle těchto Obchodních podmínek a Smluv jsou vždy splatné do 30 dnů od Doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není právo Objednatele na náhradu škody jakkoliv dotčeno. Oba nároky je Objednatel oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe a sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a právo na její náhradu.

 

3.           Uzavření Smlouvy

3.1      Uzavření Smlouvy. Návrhem Smlouvy je písemná objednávka. Objednatele, která musí být Doručena Dodavateli. K uzavření Smlouvy dojde Doručením Dodavatelem písemně potvrzené a podepsané objednávky Objednateli. Objednávka musí být Dodavatelem potvrzena v celém rozsahu a bez jakýchkoliv dodatků, výhrad, omezení nebo jiných změn oproti znění objednávky zaslané Objednatelem, jinak není Smlouva uzavřena.

3.2.     Nový návrh Dodavatele. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh Dodavatele na uzavření Smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky objednávky. Smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Objednatel písemně potvrdí a Doručí zpět Dodavateli.

3.3        Lhůta pro přijetí, odvolání objednávky. Dodavatel je povinen Doručenou objednávku ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího Doručení písemně potvrdit a Doručit Objednateli nebo v této lhůtě oznámit Objednateli, že objednávku odmítá. Potvrzení o odmítnutí objednávky musí být učiněno v písemné formě, podepsáno a Doručeno Objednateli.

 

4.           Jakost Služeb

4.1      Jakost. Služby musí být poskytnuty v souladu s veškerými právními předpisy, technickými požadavky a technickými a bezpečnostními normami, které se na poskytování Služeb aplikují, a to jak normami závaznými, tak doporučujícími.  Veškeré hmotné složky Služeb musí být nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu. Hmotné složky Služeb musí být schopny podávat trvale standardní výkon v souladu s vlastnostmi a kvalitou stanovenou ve Smlouvě a plně vyhovovat účelu, pro který jsou jako součást Služeb dodávány. Hmotné a nehmotné věci tvořící součást Služeb nesmí být zatíženy právními vadami, např. výhradou vlastnictví jiné osoby, zástavním právem.

 

5.           Doklady ke složkám Služeb

5.1      Doklady ke složkám Služeb, certifikáty. Vztahují-li se k hmotným a nehmotným složkám Služeb doklady nebo certifikáty, je Dodavatel povinen předat Objednateli tyto doklady a certifikáty nejpozději v den přijetí Služby nebo jakékoliv její části. Certifikáty se, dle tohoto ust., rozumí zejména prohlášení o shodě výrobků, systémů apod.

5.2      Forma, některé náležitosti dokladů. Doklady, které je Dodavatel povinen dodat Objednateli, musí být dodány v písemné tištěné nebo elektronické formě v českém nebo v anglickém jazyce. V případě, že o to Objednatel požádá Dodavatele, je Dodavatel povinen dodat Objednateli doklady také ve formě záznamu na nosiči informačních dat, a to ve volně přístupném datovém formátu. Dodáním dokladů Objednateli se tyto stávají vlastnictvím Objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

5.3      Náhrada nákladů. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v důsledku pozdního předání řádných dokladů Dodavatelem, budou účtovány Dodavateli a Dodavatel se je tímto výslovně zavazuje uhradit. Pokud tyto náklady uhradil Objednatel, zavazuje se Dodavatel mu takto uhrazené náklady nahradit.

 

6.        Místo poskytnutí Služeb. Řádné poskytnutí Služeb.

6.1      Místo poskytnutí Služby. Nestanoví-li Smlouva jinak a neurčí-li Objednatel kdykoliv před poskytnutím Služby jiné místo poskytnutí, je Dodavatel povinen na své náklady a nebezpečí poskytnout Objednateli Službu v místě sídla příslušného Objednatele.

6.2      Dodací doložka. Jsou-li součástí Služeb hmotné věci, řídí se jejich dodání dodací podmínkou DDP podle pravidel INCOTERMS 2020 v místě sídla Objednatele.

6.3      Smluvní pokuta. Pokud Dodavatel nesplní svoji povinnost včas a/nebo řádně poskytnout Služby specifikované v příslušné Smlouvě Objednateli, vzniká Objednateli vůči Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,005 % ceny Služby bez DPH (bez ohledu na případné slevy z ceny Služby), s jejímž řádným poskytnutím se Dodavatel dostane do prodlení, za každý den prodlení.

 

7.        Termín plnění

7.1      Předání v pracovních dnech a v pracovní době. Je-li místem poskytnutí Služeb sídlo nebo místo podniku Objednatele, je Dodavatel povinen Služby poskytnout v pracovních dnech a obvyklé pracovní době Objednatele, tj. od 8:00 do 14:00 hod., neurčí-li Objednatel jinak.

7.2      Částečné plnění. Objednatel je před lhůtou pro poskytnutí Služby stanovenou ve Smlouvě oprávněn, dle svého uvážení, přijmout k výzvě Dodavatele Službu nebo její část. V případě částečného plnění je Dodavatel povinen poskytnout zbývající část Služby ve lhůtě stanovené Smlouvou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany pro případ částečného plnění Dodavatelem výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1930 odst. 2 věta první Občanského zákoníku.

7.3      Pověření třetí osoby. Dodavatel je oprávněn pověřit plněním závazků plynoucích ze Smlouvy třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud Dodavatel využije se souhlasem Objednatele pro plnění závazků ze Smlouvy třetí osobu, zavazuje se k tomu, že tato třetí osoba v plném rozsahu splní závazky vyplývající pro Dodavatele ze Smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.

7.4      Čas plnění. Smluvní strany se dohodly, že čas poskytnutí Služby se sjednává ve prospěch Objednatele.

7.5      Informování. Dodavatel se zavazuje průběžně informovat Objednatele o stavu poskytování Služeb a sdělovat mu informace o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy. Nestanoví-li Smlouva jinak, je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli informace bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne Doručení žádosti Objednatele o poskytnutí  informací Dodavateli.

 

8.        Prohlášení Dodavatele

8.1      Dodavatel prohlašuje a potvrzuje že:

a)        splňuje veškeré požadavky na jeho způsobilost (kvalifikaci) vyžadované právními předpisy aplikovanými na poskytnutí Služby dle Smlouvy;

b)        Dodavatel udržuje v platnosti ve všech zásadních ohledech licence, souhlasy, povolení a další oprávnění požadovaná právními předpisy aplikovanými na poskytnutí Služby dle Smlouvy a nehrozí, že by platnost takové licence, souhlasu, povolení a oprávnění byla ukončena. Služba a její poskytnutí Objednateli není v rozporu s jakýmkoliv právem třetí osoby na patentovou, známkoprávní, či jinou ochranu duševního vlastnictví, obchodní firmy či hospodářské soutěže.

 

9.        Odpovědnost za vady Služeb

9.1      Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 1965, § 2103, § 2104, § 2105, § 2106, § 2107 a § 2112 Občanského zákoníku.

9.2      Oznámení o vadách poskytnutých Služeb. Zjistí-li Objednatel jakékoliv vady poskytnuté Služby, nestanoví-li Smlouva nebo tyto obchodní podmínky jinak, sepíše Objednatel oznámení o vadách, které bude obsahovat údaj o poskytnuté Službě, osobě, která vadu zjistila, datum zjištěné vady, posouzení povahy vady provedené Objednatelem. Objednatel toto oznámení Doručí bez zbytečného odkladu spolu s výzvou k oznámení návrhu způsobu odstranění vad a sjednání nápravy.

 9.3      Forma a Doručení oznámení o vadách. Oznámení o vadách může být Dodavateli doručeno ve formě písemné. Oznámení zaslané elektronicky nebo telefaxem musí být Dodavatelem obratem od jeho Doručení potvrzeno.

 9.4      Povinnosti Dodavatele, oznámení návrhu způsobu odstranění vad. Dodavatel je povinen a prohlašuje, že ve lhůtě dle Smlouvy, jinak ve lhůtě 24 hodin od Doručení oznámení o vadách dle ustanovení 9.2 a 9.3 těchto Obchodních podmínek dle pokynů Objednatele splní povinnost:

 a)        dostavit se do místa určeného Objednatelem za účelem bližšího zjištění vad oznámených mu Objednatelem v oznámení o vadách a v této lhůtě oznámit Objednateli návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Služby odstraněny, nebo

 b)        oznámit Objednateli návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Služby s maximálním úsilím a péčí a s přihlédnutím k technologickým lhůtám odstraněny, včetně plánovaných termínů realizace stanovených opatření k nápravě, a to na náklady Dodavatele.

 9.5      Volba nároku z odpovědnosti za vady, stanovení způsobu a lhůty odstranění vady. Volba nároku z odpovědnosti za vady Služby, jakož i volby způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny, náleží výhradně Objednateli, přičemž tento není vázán návrhy Dodavatele. Objednatel je povinen ve lhůtě do 48 hodin po oznámení Dodavatele dle ustanovení 9.4 těchto Obchodních podmínek písemně oznámit Dodavateli, že:

 a)        souhlasí se způsobem odstranění vad Služby navrhovaným Dodavatelem a stanoví lhůtu pro odstranění, nebo

 b)        nesouhlasí se způsobem navrhovaným Dodavatelem
a sám stanoví způsob i lhůtu pro odstranění vad Služby, nebo

 c)        uplatňuje jiný nárok z odpovědnosti za vady Služby dle ustanovení 9.6 těchto Obchodních podmínek než odstranění vady Služby.

 V případě, že se Dodavatel dostane s povinností dle ustanovení 9.4 těchto Obchodních podmínek do prodlení, je Objednatel oprávněn zvolit nárok z odpovědnosti za vady a/nebo způsob odstranění vady a lhůtu pro splnění ve lhůtě 24 hodin ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro splnění povinnosti stanovené v ustanovení 9.4 těchto Obchodních podmínek. Způsob odstranění vad/y a lhůta k jejímu/jejich odstranění stanovené Objednatelem dle tohoto ustanovení písm. a), b), jakož i volba nároku z odpovědnosti za vady dle písm. c) jsou pro Dodavatele závazné.

 9.6      Nároky z odpovědnosti za vady. Objednatel je bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem vady vždy oprávněn:

 a)        přerušit přijímání poskytované Služby a stanovit nový termín jejího poskytnutí,

 b)        požadovat odstranění vad opětovným poskytnutím Služby,

 c)        požadovat přiměřenou slevu z ceny,

 d)        odstoupit od Smlouvy,

 e)        sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady Dodavatele, příp. dle jeho pokynů, jsou-li potřeba, vykonat nezbytné úkony ke zjištění vad a zajistit opětovné poskytnutí Služby. Dodavatel se zavazuje tyto náklady Objednateli v plném rozsahu uhradit. Objednatel je v tomto případě povinen řádně doložit vzniklé náklady dle předchozí věty a pořídit dokumentaci, ze které budou vady Služeb patrné (fotodokumentace, video dokumentace apod.),

 přičemž volba mezi těmito nároky náleží výhradně Objednateli.

 9.7      Dodatečná volba nároku z odpovědnosti za vady. Pokud se dodatečně ukáže, že vady Služeb jsou neodstranitelné nebo že s odstraněním jsou spojeny nepřiměřené náklady, může Objednatel požadovat opětovné poskytnutí Služby nebo uplatnit jiný nárok  z odpovědnosti za vady dle ustanovení 9.6 , pokud toto své rozhodnutí oznámí Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co mu uvedenou skutečnost Dodavatel oznámil.

 9.8      Neodstranění vad Služeb. Pokud objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady dle ustanovení 9.6 písm. a), b) a c) těchto Obchodních podmínek a Dodavatel neodstraní vady Služeb způsobem a ve lhůtě určené Objednavatelem, nebo pokud před jejím uplynutím oznámí Dodavatel Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel:

 a)        odstoupit od smlouvy; nebo

 b)        požadovat jakýkoliv jiný nárok dle ust. 9.6 těchto Obchodních podmínek.

 9.9      Neuhrazení ceny do odstranění vad.  Objednatel není do doby odstranění všech vad Služeb povinen uhradit Dodavateli cenu vadných Služeb, která ještě nebyla Dodavateli uhrazena.

 9.10    Opakovaná vada. V případě, že se do 5 dnů po odstranění vady Dodavatelem objeví shodná vada, považuje se tato vada za vadu neodstraněnou, se všemi důsledky z toho vyplývajícími (zejména uplatnění nároků z odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za škodu).

 9.11    Další nároky Objednatele. Vedle nároků z odpovědnosti za vady má Objednatel vůči Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty za prodlení se splněním povinností Dodavatele vyplývajících z odpovědnosti za vady Služeb ve výši 0,05 % ceny vadné Služby (bez ohledu na případné slevy z ceny) za každý den prodlení se splněním povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady.

 

10.      Cena

 10.1    Výše ceny. Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli cenu stanovenou ve Smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím Služby, včetně nákladů spojených s obstaráním dokladů ke Službám atd. Od ceny se Dodavatel zavazuje odečíst Objednateli slevu, na kterou mu vznikl na základě Smlouvy či jiné dohody nárok, a to i pokud Objednatel Dodavatele k odečtení slevy nevyzve či nevyčíslí její konkrétní výši. Dodavatel odpovídá za to, že sleva byla vyčíslena správně.

 10.2    Zaslání faktury. Úhradu ceny bezhotovostním bankovním převodem provede Objednatel pouze na základě faktury, přičemž Smluvní strany souhlasí, aby si vzájemně vystavovaly a zasílaly daňové doklady v elektronické podobě.

 Nevyplývá-li z příslušného ujednání smluvních stran jinak, pojmy „faktura“ a „daňový doklad“ jsou užívány jako synonyma.

 10.3    Některé náležitosti faktury. Dodavatel je oprávněn a zároveň povinen vystavit vyúčtování ceny (fakturu), teprve jakmile vznikne Objednateli povinnost zaplatit cenu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu a to zejména:

 a)        číslo objednávky;

 b)        označení a specifikace Služby;

 c)        rozsah Služby;

 d)        jednotkovou cenu Služby;

 e)        výši slevy, na níž vznikl Objednateli nárok;

 f)         celkovou cenu za Služby po odečtení slevy.

 K faktuře musí být přiložen doklad prokazující řádné poskytnutí Služby Objednateli a přijetí Služby Objednatelem, který bude potvrzen Objednatelem.

 10.4    Oprava, doplnění faktury. V případě, že faktura vystavená Dodavatelem nebude mít předepsané náležitosti, bude obsahovat údaje v rozporu se Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami nebo nebude splňovat další podmínky stanovené v ustanovení 10.3 těchto Obchodních podmínek, nebude Objednatelem uznána a proplacena a Objednatel ji neprodleně vrátí zpět Dodavateli k doplnění nebo opravení, aniž by se tím Objednatel dostal do prodlení s placením ceny.

 10.5    Splatnost ceny. Splatnost ceny je ustanovena ve Smlouvě. V případě, že splatnost ceny není stanovena ve Smlouvě, je Objednatel povinen zaplatit cenu do 60 dnů ode dne Doručení řádné faktury. V případě opravy nebo doplnění faktury se za Doručení řádné faktury považuje až okamžik Doručení nové řádné faktury.

 10.6    Oznámení insolvence a ručení za DPH. Dodavatel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli svou platební neschopnost nebo zřejmou hrozbu jejího vzniku nebo jakoukoliv jinou skutečnost, která by měla nebo mohla mít zejména vliv na včasné a řádné plnění Smlouvy a odvedení daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Objednatel je v případě podezření oznámení na platební neschopnost Dodavatele nebo její zřejmou hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu. V takovém případě tuto skutečnost Objednatel bez zbytečného odkladu oznámí Dodavateli.  Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Dodavatele vůči Odběrateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek za uhrazenou. Zároveň Dodavatel neprodleně písemně oznámí Objednateli, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

 10.7    Zaplacení ceny. Dnem zaplacení ceny je v případě bezhotovostní platby den, ve které je poskytovatelem platebních služeb Objednatele částka ceny odepsána z účtu Objednatele.

            V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny, vzniká Dodavateli nárok na zaplacení úroků z prodlení v zákonné výši.

 

11.      Ukončení smlouvy

 11.1    Odstoupení od Smlouvy. Nestanoví-li Smlouva nebo tyto Obchodní podmínky jinak, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky a dále také před řádným poskytnutím Služby bez udání důvodu s tím, že v takovém případě je Objednatel povinen uhradit Dodavateli náklady účelně vynaložené v souvislosti se splněním Smlouvy, a to maximálně do výše ceny uvedené ve zrušené Smlouvě. Dodavatel je povinen zaslat Objednateli písemné vyčíslení nákladů dle první věty tohoto ustanovení spolu s doklady poukazujícími vznik těchto nákladů do 14 dnů ode dne, kdy bylo Dodavateli oznámení o odstoupení Doručeno, jinak tento nárok Dodavatele dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek zaniká. Odstoupí-li Objednatel od kterékoliv Smlouvy z důvodu na straně Dodavatele a ztratí-li z tohoto důvodu již poskytnutá Služba pro Objednatele svůj hospodářský význam, je Objednatel oprávněn odstoupit bez udání důvodu i od všech ostatních Smluv (v celém rozsahu nebo jen v části), na jejichž základě již došlo nebo má dojít k poskytnutí takové stejné Služby. V takovém případě není Objednatel povinen hradit Dodavateli jakékoliv náklady.

           Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, neposkytne-li mu Objednatel řádně a včas nutnou součinnost k poskytnutí Služeb
a řádnému splnění Smlouvy.

11.2    Trvající nároky a ujednání. Odstoupením Smlouva, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy nezanikají:

 a)        vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za vady Služby,

 b)        ujednání o odpovědnosti za vady,

 c)        ujednání o povinnosti mlčenlivosti, důvěrnosti a ochrany know-how,

 d)        nároky na náhradu škody vzniklé z porušení Smlouvy,

 e)        další nároky, u nichž tak stanoví příslušné právní předpisy.

 11.3    Hmotné a nehmotné věci jako součást Služeb po přechodu vlastnického práva. Nestanoví-li Smlouva jinak, dodané hmotné a nehmotné věci jako součást Služeb, ke kterým před odstoupením od Smlouvy přešlo nebo bylo převedeno vlastnické právo na Objednavatele:

 a) zůstávají po odstoupení od Smlouvy ve vlastnictví Objednatele. V tomto případě má Dodavatel nárok na náhradní peněžitá plnění do výše, v níž měl Objednatel z uvedených použitých věcí prospěch. Byla-li již za tyto dodané věci jako součásti Služeb uhrazena cena, je Dodavatel povinen vrátit Objednateli rozdíl mezi cenou a nárokem na náhradní peněžité plnění dle předchozí věty. Nebyla-li cena za tyto dodané věci před odstoupením od Smlouvy uhrazena, je Objednatel povinen Dodavateli poskytnout náhradní peněžité plnění snížené o případné nároky Objednatele na smluvní pokutu, náhradu škody atd.; nebo

 b) může Objednatel po odstoupení od Smlouvy Dodavateli vrátit. Dodavatel je současně povinen vrátit Objednateli dosud zaplacenou cenu nebo její část.

 11.4    Vypořádání smluvních stran. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny se mezi sebou vypořádat způsobem a ve lhůtách stanovených Objednatelem. Objednatel je povinen do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy doručit písemné oznámení Dodavateli, jakým způsobem budou vzájemné vztahy vypořádány. V písemné zprávě o vypořádání Objednatel:

 a)        vymezí vzájemné nároky vzniklé mezi smluvními stranami odstoupením od Smlouvy a/nebo trvající vzájemné nároky vzniklé dle Smlouvy, zejména nároky na vrácení hmotných a nehmotných věcí jako součástí Služby, nároky na vrácení jiného plnění poskytnutého dle Smlouvy, nároky na náhradní peněžité plnění, nároky na zaplacení smluvních pokut, nároky na náhradu škody, nároky vzniklé z odpovědnosti za vady atd.

 b)        stanoví přiměřené lhůty pro splnění vzájemných povinností smluvních stran z vzájemného vypořádání.

 Způsob vypořádání a lhůty stanovené Objednatelem jsou pro smluvní strany závazné. Náklady vzniklé v souvislosti s odstoupením od Smlouvy a případným vrácením poskytnutého plnění nese Dodavatel.

 

 12.      Know-how

 12.1    Technická a jiná dokumentace Objednatele. Veškerá technická a jiná dokumentace, kterou Objednatel Dodavateli v souvislosti se Službou ke splnění Smlouvy předá, zůstává ve výhradním vlastnictví Objednatele. Předmětem výhradního vlastnictví Objednatele jsou všechna technická řešení a jiná řešení a postupy, které technická dokumentace zachycuje, přičemž Objednatel neuděluje v souvislosti s uvedeným know-how Dodavateli licenci, neposkytuje žádná práva spojená s duševním vlastnictvím atd.

 12.2    Užití technické a jiné dokumentace Objednatele Dodavatelem. Technickou a jinou dokumentaci ve smyslu ustanovení 12.1 těchto Obchodních podmínek není Dodavatel oprávněn zveřejnit či zpřístupnit jakékoliv třetí osobě či ji využít ve prospěch jakékoliv třetí osoby. Tuto dokumentaci je Dodavatel oprávněn používat pouze v souvislosti se Službou ke splnění Smlouvy. Tento závazek se nevztahuje na správní či jiné veřejnoprávní orgány či autority, pokud vykonají zákonem upravený kontrolní či jiný dohled podle příslušných právních předpisů. Po splnění Smlouvy či po jejím zániku jakýmkoliv jiným způsobem je Dodavatel povinen tuto dokumentaci vrátit Objednateli a zničit případné veškeré kopie, které si pro splnění Smlouvy pořídil.

 12.3    Další technická a jiná dokumentace. Dodavatel se zavazuje jakoukoliv další technickou a jinou dokumentaci neuvedenou v ustanovení 12.1 těchto Obchodních podmínek (zejména dokumentaci vyvinutou Dodavatelem za účelem splnění Smlouvy), na jejímž vývoji se podílel nebo jej financoval či spolufinancoval Objednatel, nezveřejnit či nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě či ji nevyužít ve prospěch jakékoliv třetí osoby. Tuto dokumentaci je Dodavatel oprávněn používat pouze v souvislosti se Službou ke splnění Smlouvy. Po splnění Smlouvy či po jejím zániku jakýmkoliv způsobem je Dodavatel povinen tuto dokumentaci předat bezplatně Objednateli, převést na něj k ní vlastnické právo a zničit případné veškeré kopie, které si pro splnění Smlouvy Dodavatel pořídil.

 12.4    Smluvní pokuta. Pokud Dodavatel nesplní svoji povinnost dle ust. 12.1, 12.2 či 12.3 těchto Obchodních podmínek, vzniká Objednateli vůči Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a to i opakovaně. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost dle ust. 12.1, 12.2 či 12.3 těchto Obchodních podmínek.

 

 13.      Práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví

 13.1    Dodavatel se zavazuje zajistit, aby žádná ustanovení Smlouvy anebo jejich aplikace neoprávněně nezasáhla do práv duševního nebo průmyslového vlastnictví jakýchkoliv třetích osob požívajících právní ochrany dle právního řádu jakéhokoliv státu.

 13.2    Oprávnění. Dodavatel tímto výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k průmyslovému a duševnímu vlastnictví vztahujícími se ke Službám či jejich složkám a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání věcí předaných Objednateli jako součást Služeb Objednatelem či zákazníky Objednatele.

 13.3    Právo k užívání. Dodavatel prohlašuje, že jakékoliv součásti Služeb, k nimž se vztahují práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, náleží ode dne jejich převzetí Objednateli s nevýhradním neomezeným právem k jejich užívání v nejširším možném rozsahu v souladu s příslušnou právní úpravou příslušného druhu průmyslového či duševního vlastnictví. Právo užívání těchto věcí je neomezené časově, teritoriálně, je převáděno jako právo bezplatné, právo převoditelné s právem sublicence a právo postupitelné bez nutnosti souhlasu původce či majitele průmyslového či duševního vlastnictví. Jakékoliv odměna za poskytnutí těchto práv je zahrnuta v ceně Služeb.

 13.4    Odškodnění. Dodavatel se dále zavazuje zajistit, aby v důsledku případného porušení povinností na straně Dodavatele stanovených touto částí či nepravdivosti prohlášení Dodavatele nedošlo k jakémukoliv poškození Objednatele, příp. jiné osoby. Dodavatel se výslovně zavazuje nahradit Objednateli veškeré škody vzniklé porušením těchto povinností či nepravdivostí prohlášení a dále veškeré škody a náklady, které Objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči Objednateli, zákazníkovi Objednatele nebo Koncernové společnosti.

 

14.      Odpovědnost za škodu, náklady a pojištění

 14.1    Odpovědnost za škodu. Smluvní strany se dohodly, že pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení Dodavatele ze Smlouvy, která se řídí těmito Obchodními podmínkami, bude Dodavatel odpovídat za veškerou škodu způsobenou Objednateli, zákazníkům Objednatele či jiným osobám v souvislosti s porušením svých povinností ze Smlouvy, včetně škody, která převyšuje škodu, jež mohl Dodavatel jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídat, včetně případu události vyšší moci. Dodavatel je povinen uhradit Objednateli škodu, zejména včetně veškerých částek, které Objednatel v souvislosti s porušením povinností Dodavatele ze Smlouvy vynaloží, nákladů řízení Objednatele vedených v souvislosti s porušením povinností ze Smlouvy jakož i všech nákladů vzniklých v souvislosti s vadami Služeb. Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli škodu v plném rozsahu, a to do 30 dnů ode dne Doručení písemné výzvy Objednatele.

 14.2    Náklady. V případě, že zaměstnanci Objednatele budou vykonávat práci nebo jiné činnosti z důvodu porušení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek, je Dodavatel povinen uhradit tyto náklady, a to ve výši vyúčtované Objednatelem. Tímto není dotčeno právo Objednatele na úhradu jakékoliv další škody.

 14.3    Pojištění. Dodavatel se zavazuje nejpozději ke dni podpisu Smlouvy sjednat v dostatečném rozsahu pojištění pro případ škody způsobené vadnou Službou a škody způsobené z provozní činnosti, a to ve výši odpovídající druhu Služby a provozní činnosti Dodavatele, nejméně však na 10.000.000 Kč. V případě výzvy Objednatele se Dodavatel také zavazuje prokazatelným způsobem doložit, a to předložením ověřené kopie uzavřené pojistné smlouvy, příp. písemného potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy, o jejím předmětu, výši pojistného plnění a o dalších skutečnostech týkajících se uzavřené pojistné smlouvy dle požadavků Objednatele. Výše uvedené pojištění musí Dodavatel udržovat v platnosti a nepřerušeně po celou dobu plnění Smlouvy a v případě jakýchkoliv změn musí neprodleně písemně informovat Objednatele.

 

15.      Vyšší moc a změna okolností

 15.1    Vyšší moc. V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených smluvním stranám Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami. Dodavatel je povinen Objednatele o výskytu a zániku události vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně informovat. Dodavatel je povinen Objednatele písemně informovat bez zbytečného prodlení i o výskytu a zániku události vyšší moci u jeho subdodavatele. Za událost vyšší moci nejsou zejména považovány takové události, jako výluka, zpoždění dodávek subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu. Za události vyšší moci se především považují takové události jako zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár nebo válka.

 15.3    Změna okolností. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy.

 

16.      Obchodní tajemství

16.1    Obchodní tajemství. Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Dodavateli se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Dodavatel se zavazuje, že nebude informovat třetí osoby o existenci a o obsahu jakékoliv smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavatel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoliv informace nebo dokumenty, které se vztahují k jakékoliv smlouvě mezi Objednatelem a Dodavatelem, která mu již byla a/nebo bude Objednatelem předána nebo jinak zpřístupněna. Předchozího výslovného písemného souhlasu je rovněž třeba v případě poskytování informací Dodavatele jeho subdodavatelům v souvislosti s plnění, jakékoliv smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem.

 16.2    Smluvní pokuta. V případě porušení povinností stanovených v ust. 16.1 těchto Obchodních podmínek, vzniká Objednateli vůči Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností, a to i opakovaně.

 16.3    Trvání. Závazky vyplývající z těchto ustanovení zůstávají v platnosti i po ukončení jakékoliv smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem.

 

17.      Rozhodné právo

 17.1    Rozhodné právo. Práva a povinnosti smluvních stran včetně vzniku Smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodníc koupi zboží.

 17.2    Občanský zákoník. Občanským zákoníkem se v těchto Obchodních podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 17.3    INCOTERMS 2020. Obsahuje-li smlouva odkaz na INCOTERMS 2020, rozumí se tím odkaz na Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2020, publikaci Mezinárodní obchodní komory v Paříži a jejím použitím ve Smlouvě se stávají ustanovení obsažená pro tuto doložku v INCOTERMS součástí Smlouvy.

 

18.      Rozhodčí doložka

 18.1    Rozhodčí doložka. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní zásadně smírnou cestou. Smluvní strany dále sjednávají, že pokud nevyřeší jakýkoliv spor či nárok vzniklý ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, předloží takový spor či nárok ke konečnému rozhodnutí v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“). Rozhodčí řízení bude vedeno podle Řádu Rozhodčího soudu rozhodčím senátem skládajícím se ze tří rozhodců. Každá ze smluvních stran zvolí jednoho rozhodce a tito rozhodci pak zvolí třetího, který bude předsedou rozhodčího senátu. Pokud se zvolení rozhodci neshodnou na osobě předsedajícího rozhodce do 15 dnů od svého zvolení, nebo pokud kterákoliv ze smluvních stran do 30 dnů od Doručení požadavku druhé smluvní strany nezvolí svého rozhodce, jmenuje příslušného rozhodce předseda Rozhodčího soudu podle Řádu Rozhodčího soudu. Místem rozhodčího řízení je Praha, Česká republika, a jazykem rozhodčího řízení je český jazyk. Rozhodčí nález vydaný rozhodci je konečným rozhodnutím ve věci a je pro účastníky závazný.

 

19.      Salvátorská klauzule, výklad a změny

 19.1    Salvátorská klauzule. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.

 19.2    Výklad. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy a těchto Obchodních podmínek byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně, či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek, ledaže je ve Smlouvě a/nebo Obchodních podmínkách výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

 19.3    Změny. Jakékoliv změny a/nebo doplňky Smlouvy nebo Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

20.      Postoupení Smlouvy

 20.1    Postoupení Smlouvy Objednatelem. Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu. K takovému převodu uděluje Dodavatel Objednateli podpisem těchto Obchodních podmínek výslovný souhlas. Postoupení smlouvy je vůči Dodavateli účinné okamžikem Doručení oznámení o postoupení Smlouvy Objednatelem dodavateli nebo okamžikem, kdy třetí osoba Dodavateli postoupení Smlouvy prokáže. Dodavatel a objednatel se dohodli, že v případě neplnění převzaté povinnosti postupníkem nemůže dodavatel po Objednateli požadovat, aby tuto povinnost splnil místo postupníka.

 

21.      Dokumenty pro Dodavatele

 21.1    Ochrana osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů Objednatele jsou dostupné na https://www.evektor.cz/cz/ochrana-osobnich-udaju a Dodavatel potvrzuje, že se s uvedenými zásadami seznámil.

 

Obchodní společnost/Jméno:     .……………………………………….

 

IČ:                                                    ……….………………………………..

 

Sídlo:                                               ……….………………………………..

 

Zapsána v OR/jiné evidenci:       ……….………………………………..

 

Jméno, příjmení a funkce:          ……….………………………………..

 

Dne:                                                ……….………………………………..

Podpis:                      ……….………………………………..