Výpočtové analýzy

Statické a dynamické analýzy

Statické a dynamické analýzy tvoří nedílnou součást vývojového procesu. Nezbytnými předpoklady pro jejich úspěšné zpracovávání je zkušený tým a moderní softwarové vybavení.
Nabízíme Vám využití zkušeností našich odborných týmů s nejnáročnějšími výpočty v oblasti leteckého a automobilového průmyslu.

Statická analýza letounu

Pevnostní analýzy

Naše zkušenosti z oblasti pevnostních analýz z leteckého průmyslu se snažíme aplikovat i v jiných oborech - např. u výrobků spotřebního a lehkého průmyslu. Výsledkem jsou spolehlivé, lehké a odolné stroje a zařízení. Portfolie našich zkušeností zahrnuje:

 • Pevnostní výpočty metodou konečných prvků
 • Vytváření modelů jednotlivých částí a sestav pro analýzu metodou konečných prvků (preprocessing s využitím systémů ANSA, FEMAP, PATRAN, ANSYS a HyperWorks/HyperMesh)
 • Lineární a nelineární analýzy metodou konečných prvků s využitím systémů MSC/NASTRAN, ANSYS a MARC
 • Řešení optimalizačních úloh v systému HyperWorks/Optistruct
 • Analýzy prutových konstrukcí a mechanizmů
 • Stanovení únavové pevnosti a životnosti
 • Hmotnostní optimalizace a analýzy

Dynamická analýza

Dynamické analýzy

Dynamické analýzy s využitím moderního software patří k účinným metodám zkoumání dynamických jevů a jejich vlivu na technické parametry konstrukce. Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi s jejich prováděném, které zahrnují zejména:

 • Modální analýzy (analýzy vlastní frekvence) konstrukcí, včetně jejich optimalizace
 • Akustické a vibrační analýzy pro eliminaci hluku a vibrací
 • Nelineární dynamické simulace reálných konstrukcí (geometrické a materiálové nelinearity, kontaktní úlohy, kombinace s tepelnými úlohami) - MARC
 • Simulace systémů s mnoha články s jejich kinematikou a dynamickou závislostí - ADAMS
 • Modelování dynamických a mechatronických systémů a speciálních dynamických problémů v systému MATLAB
 • Analýza šíření vibrací v konstrukci
 • Simulace nárazových zkoušek (crash testy)
 • Vyhodnocení únavové pevnosti částí

Aerodynamické analýzy

Aerodynamika je bouřlivě se rozvíjející obor. Aerodynamické analýzy, které mají počátek v oblasti návrhu letadel, nacházejí v současné době uplatnění i v takových oborech, jako je stavebnictví, výroba klimatizačních jednotek nebo návrh interiérů.

 • Aerodynamické analýzy letadel (letové výkony, stabilita a řiditelnost, vytváření podkladů pro statické analýzy)
 • Podpora pro vývojové a certifikační letové zkoušky a jejich vyhodnocení
 • Certifikační analýzy (letové charakteristiky, výkony, příčiny poruch pro analýzu spolehlivosti)
 • Příprava dat a postupů pro letové příručky
 • Traťové a ekonomické analýzy
 • Zákaznická podpora a řešení nestandardních provozních podmínek
 • Analýza proudění a optimalizace proudění vzduchu v kabině letounu
 • Analýza proudění okolo stavebních konstrukcí a příprava podkladů pro výpočet vzdušného zatížení konstrukcí budov, mostů, atd.
 • Aerodynamické analýzy a optimalizace proudění v exteriéru a interiéru automobilů

Analýzy elektromagnetického pole a EMC

Dnešní letadla (a nejen letadla) jsou vybavena velkým množstvím různých elektrických zařízení, která generují elektromagnetická pole a vzájemně se tak ovlivňují. Pro správnou funkci avioniky a radiostanic je nezbytné, aby elektromagnetické interference mezi jednotlivými přístroji nenarušovaly jejich správnou funkci, která má kritický význam pro bezpečnost letu.
Úspěšné zvládnutí analýz elektromagnetické kompatibility vyžaduje velmi zkušené pracovníky, propracované postupy a moderní softwarové vybavení. 

EMC analýza letounu

Nabízíme Vám pomoc s řešením úloh

 • Analýza chování elektromagnetického pole
 • EMC analýzy mezisystémových interakcí
 • Analýza vedení kabeláží s ohledem na interakci mezi jednotlivými součástkami a s uvažováním vlivu vnějšího elektromagnetického prostředí
 • Analýza rozmístění antén radiokomunikačních prostředků
 • Analýza a návrh anténních a vlnovodných prvků
 • Analýza PCB a kabelových svazků
 • Analýza vlivu externích vyzařovaných polí
 • Analýza nepřímého účinku blesků

EMC analýza letounu

Výhody, které Vám přináší EMC analýzy

 • Operativní řešení možných budoucích problémů již v prvotních fázích konstrukčních a vývojových prací
 • Úspory nákladů na výrobu a přestavbu nevyhovujících prototypů
 • Předpověď a virtuální testování vlastností budoucího skutečného prototypu
 • Předpověď dodržení hygienických norem na ochranu před neionizujícím zářením

Kontaktní formulář